Výhledový rozpočet na 2021-2022

Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2020 podle zák. č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

            V souladu s výše uvedeným zákonem, § 18, odst. 1, zveřejňuje povinný subjekt,

Mateřská škola Dolní Stakory, výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti                                                                                                                        - žádné

 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                              - žádné

 c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonitosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení                                                                                                                                                                             - žádné 

 d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence                                                                                                   - žádné

 e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení                                                                                                  - žádné

 f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona                      - žádné

 Za informování veřejnosti o činnosti Mateřské školy Dolní Stakory odpovídá ředitelka školy. 

 Bc. Jitka Mačenková – ředitelka Mateřské školy Dolní Stakory 

 V Dolních Stakorech dne 29. 6. 2020


HODNOCENÍ Mateřské školy Dolní Stakory ve školním roce 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 nastoupilo do Mateřské školy Dolní Stakory 23 dětí ve věku 2,5 - 6 let, 13 chlapců a 10 dívek.

Při zápisu do Mateřské školy jsme vyhověli všem pěti žadatelům. Všechny přijaté děti nastoupily v září 2019.

 V tomto školním roce jsme měli 1 předškolní dítě – s povinným předškolním vzděláváním a 2 děti s odloženou školní docházkou (OŠD). Všechny 3 děti ukončí docházku do MŠ Dolní Stakory v červnu 2020.

Září je vždy adaptačním obdobím. Přijímáme nové děti, které se přizpůsobují neznámému prostředí. Pro děti, které již MŠ navštěvovaly, není vždy nástup bez problémů. Potřebují si opět zvyknout na školní režim a prostředí. Každý rok je průběh adaptace jiný a trvá různou dobu.  

Od října do prosince probíhá provoz mateřské školy podle stanoveného denního režimu (viz Školní řád MŠ Dolní Stakory), kde je vymezena doba na volnou a řízenou hru, čas na jídlo, pobyt venku, klidový režim a další. Pedagogové cíleně upevňují pravidla chování, učí děti postojům a novým dovednostem. Individuálně se věnují dětem nadaným a dětem mladším tří let. Učitelé vedou děti k dosažení kompetencí, které jsou zaměřeny na rozvoj celé osobnosti dítěte. Kompetence, ke kterým směřujeme jsou ve Školním vzdělávacím programu „Poutníčci.“

Učitelky pro děti s OŠD vypracovaly individuální plán, který byl zaměřen na ty dovednosti a schopnosti, které děti potřebovaly rozvíjet. Individuální plán vycházel z doporučení PPP.

V adventním čase jsme pro rodiče připravili vánoční vystoupení s vánočními básničkami, koledami a dramatizací pohádky. Děti také vystoupily před širší veřejností. První adventní neděli zazpívaly u obecního vánočního stromečku.

Na druhé pololetí školního roku jsme měli v plánu jet za zvířátky do ZOO Liberec, za pohádkovými postavami do Starých Hradů. Naplánovali jsme si návštěvu divadel, jarní besídku pro rodiče, čtení pohádek v MŠ a další akce.

V České republice byl v březnu 2020 vyhlášen mimořádný stav z důvodu virového infekčního onemocnění. Mateřská škola byla od 18.3. – 18.5. 2020 v karanténě.  

Karanténa v MŠ

Mateřská škola byla uzavřena od 18.3. – 18.5. 2020. Po otevření jsme dodržovali zvýšená hygienická opatření. Řídili jsme se doporučeními, která vydala Krajská hygienická stanice.

 Akce, které proběhly:

  1. pololetí

vánoční jarmark pro děti, rozsvícení vánočního stromečku, vánoční besídka pro rodiče, divadélka ve škole, prevence před úrazy – Policie v MŠ, návštěva koncertu v MB, masopustní průvod v obci.

 Akce, které neproběhly (důvod – viz výše):

  1. pololetí

výlet do ZOO Liberec, výlet do Starých Hradů, velikonoční tvoření s rodiči, návštěva mini ZOO v Mladé Boleslavi, Policie v MŠ – na dopravním hřišti, jarní besídka pro rodiče, čtení prarodičů v MŠ. Zmíněné výlety a akce proběhnou v novém školním roce.

 Pedagogický personál Mateřské školy Dolní Stakory:

 - ředitelka: Bc. Jitka Mačenková

- učitelka: Bc. Veronika Švarcová

- učitelka: Iveta Zadinová

 Provozní personál Mateřské školy Dolní Stakory:

 - uklízečka: Ivana Řezáčová

- kuchařka: Ilona Jonášová

 Složení pedagogického personálu je stabilní. Mezi provozními zaměstnanci nastalo několik změn. Od dubna jsme přijali novou paní na úklid a paní Jonášová nastoupila na pracovní pozici – kuchařka. Zástupnost v nepřítomnosti jedné pracovnic nadále trvá.

 Výchovně vzdělávací činnost

Naše mateřská škola pracuje podle ŠVP – „Poutníčci“, který je rozdělen do šesti integrovaných bloků. ŠVP obsahuje nabídku témat, činností, konkretizované výstupy a evaluaci. Během roku jsme rozšiřovali nabídku témat, rozpracovali dílčí cíle na konkrétnější úkoly, s kterými se nám bude lépe pracovat.

Učitelky se nadále střídají ve třech směnách. Ve výchovně vzdělávací práci na sebe navazují. Svoji práci hodnotí vždy po skončení činnosti, dále týdně, měsíčně a podle potřeby. Při pedagogických poradách hodnotíme ŠVP, akce MŠ, diagnostiku dětí. Každé dítě má svůj záznamový arch, ve kterém zaznamenáváme pokroky během celého školního roku. 

Dodržujeme překrývání směn. Děti dělíme na skupiny podle věku, věnujeme se jim individuálně a v malých skupinách. Plně využíváme toho, že na výchovně vzdělávací práci jsou vždy přítomny dvě učitelky.

DVPP a jiné vzdělávání

Během školního roku se pedagogové i provozní pracovnice vzdělávají – viz plán DVPP a plán školení na rok 2019-2020. Na pedagogických poradách učitelky seznamují ostatní kolegyně s obsahem školení, které absolvovaly. Je to oboustranně přínosné.

BOZP a PO

Před začátkem školního roku 2019 – 2020 byli všichni zaměstnanci MŠ proškoleni v BOZP a požární ochraně. V červnu proběhlo stejné školení, a to s profesionálním školitelem. V srpnu 2020 bude pro všechny zaměstnance kurz „První pomoci.“

 Zápisy

Zápis do ZŠ

Zápisy v roce 2020, vzhledem k mimořádným opatřením z důvodu virového onemocnění, proběhly dálkovou formou a bez přítomnosti dětí. Z naší mateřské školy nastoupí ke školnímu vzdělávání tři děti.

Zápis do MŠ Dolní Stakory

Zápis do Mateřské školy Dolní Stakory proběhl podobnou formou jako zápis do ZŠ. Žádost o předškolní vzdělávání podalo pět rodičů. Přijali jsme 4 děti a jedno dítě na výjimku. Všem žádostem bylo vyhověno. V MŠ Dolní Stakory se ve školním roce 2020 – 2021 bude vzdělávat celkem 25 dětí. Ředitelka MŠ respektovala Kritéria pro přijímání dětí, která jsou v její kompetenci.

 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

S rodiči spolupracujeme denně, ústní formou. Rodiče sdělují škole své názory a požadavky, které se snažíme společně řešit. Rodiče se také účastní akcí MŠ.

Naše mateřská škola spolupracuje s PPP v Mladé Boleslavi. Dále spolupracujeme s logopedickou poradnou v Mladé Boleslavi. Plánujeme spolupráci s místními podnikateli, kteří dětem přiblíží svoji práci.

 Příspěvek Obce Dolní Stakory za školní rok 2019-2020 byl: 400 000 Kč.

Z příspěvku obce jsme hradili: pedagogické knihy, DVPP, hračky pro děti a školní potřeby, cestovní náhrady.

Detailní přehled vyúčtování za školní rok 2019 – 2020 je uveden v hlavní účetní knize.

Na rok 2020 byl Obcí Dolní Stakory schválen rozpočet ve výši 2 686 000 Kč a dále byl schválen návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 – 2021.

Dostali jsme sponzorský dar k provozním účelům – 3 000 Kč od PharmDr. Eduarda Masarčíka, Kosmonosy.

 Letní prázdniny

V průběhu letních prázdnin bude mateřská škola Dolní Stakory uzavřena v době od 10.7. – 21.8. 2020. Důvodem je čerpání dovolených všech zaměstnanců a uzavření jídelny 6. ZŠ v Mladé Boleslavi, která pro nás vaří obědy.

Plánujeme

Mateřská škola je již (v červnu) velmi dobře vybavena hračkami, didaktickými pomůckami, náčiním apod. Plánujeme rozšířit školní zahradu o herní prvky. V dubnu proběhlo na toto téma jednání se zřizovatelem naší mateřské školy a se zástupcem firmy Bonita, která vyrábí certifikované herní prvky na školní zahrady. O dotaci zažádáme společnost MAS Boleslavsko.

Byl nám nabídnut finanční dar na pomůcku pro pedagogiky – sborník příprav.

 Vzdělávání

Ve školním roce 2020 – 2021 se budou zaměstnanci MŠ dále vzdělávat – viz plán vzdělávání. Zaměříme se na vzdělávání pedagogů, kteří se v letošním školním roce nemohli zúčastnit mnoha vzdělávacích kurzů, které jsme měli naplánované.

 Zhodnocení a závěry:

Pedagogická evaluace

Vzdělávací cíle jsou průběžně plněny. Pedagogové svoji práci vždy hodnotí. Evaluace probíhá na úrovni školy, třídy a v oblasti spolupráce s rodiči.

Děti jsou průběžně upozorňovány na bezpečné chování a ochranu zdraví ve třídě, na ulici, na školních výletech a na školní zahradě a v létě při hrách s vodou.

 Spolupráce s rodiči

Při některých činnostech (besídky, masopustní průvod apod.) se potkáváme s rodiči dětí. Setkání jsou to vždy milá a příjemná. Spolupráce a komunikace mezi mateřskou školou a rodiči probíhá velmi dobře.

Hodnocení akcí je v zápisech z pedagogických porad. Dále též děláme fotodokumentaci. Fotky umísťujeme na webové stránky školy (po souhlasu rodičů).

  V Dolních Stakorech, 31.8. 2020, zpracovala: Bc. Jitka Mačenková, ředitelka Mateřské školy Dolní Stakory

 

To jsme my

Kontaktujte nás

!ULICE

!PSC !MESTO

E: !EMAIL

T: !TELEFON

Textový box III