Rozpočet na rok 2022

Dokument si stáhněte v níže uvedeném PDF:

Rozpocet-2022

Výhledový rozpočet na 2023-2024

Dokument si stáhněte v níže uvedeném PDF:

Strednedoby-rozpocet

 

 

Směrnice o poskytování informací

Dokument si stáhněte v níže uvedeném PDF:

3-smernice-o-poskytovani-informaci

Výroční zpráva

Zřizovatel MŠ: Obec Dolní Stakory

Charakteristika MŠ:  MŠ Dolní Stakory je běžná jednotřídní mateřská škola, nemá speciální zaměření.

Ředitelka MŠ: Bc. Jitka Mačenková

e-mailová adresa: Skolkastakory@volny.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Školní rok 2020 – 2021

Povolena výjimka v počtu: 26 dětí

Počet v letošním školním roce: 25 dětí

Přijaté děti: 5

Odmítnuté děti: 0

Děvčat: 13

Chlapců: 12

Povinné předškolní vzdělávání: 2 chlapci

Odklad šk. docházky: 0

Počet pedagogů: 3

Počet provozních zaměstnanců: 2

Všichni zaměstnanci pracují na celý úvazek.

Přijetí dvou nových paní učitelek za mateřskou dovolenou.

 

 

 

 

 

 

Činnost školy ve školním roce 2020 – 2021

V září nastoupilo k předškolnímu vzdělávání 24 dětí, ve věku od 2,4 do 6 let. V průběhu školního roku, v listopadu, jsme dosáhli konečného počtu 25 dětí.

Vzdělávací oblast

 

  1. 1.      Vize Mateřské školy Dolní Stakory

Přirozené poznávání světa v našem nejbližším okolí. Aktivní zapojování do činností, které pomáhají lidem nebo zvířátkům. Radostné přijímání nových poznatků a jejich praktické využití.

Naši základní představu naplňujeme při každodenním vzdělávání, které probíhá podle vzdělávacího plánu „Poutníčci“. Naplňujeme ji při plnění cílů, kompetencí, také pomocí prožitkových metod a situačního učení. Aktivně se zapojujeme do dalších činností, ve kterých děti získávají nové poznatky, prožívají radost z hudby a z pohybu, pomáhají druhým. Do některých aktivit zapojujeme v rámci společné spolupráce i rodiče.

Četnost a zaměření aktivit plánujeme na pedagogických poradách. Chceme, aby tyto činnosti obohacovaly vzdělávání dětí a zároveň byly vyvážené spontánní hrou.

  1. 2.      Omezené celoroční vzdělávání

Letošní školní rok byl ovlivněn infekčním onemocněním COVID-19. Rychlé šíření viru způsobilo, na jaře/2021, pandemii v celé České republice.  Od 1. března 2021 se zavřely všechny školy, školky i dětské skupiny. Ředitelé předškolních zařízení dodržovali povinná nařízení vydaná Ministerstvem školství, Ministerstvem zdravotnictví a Krajskými hygienickými stanicemi.

Mateřské školy se opět otevřely 12. 4. 2021 prozatím jen pro určité skupiny dětí, např. pro děti s povinným předškolním vzděláváním.

Naše mateřská škola

Z rozhodnutí Krajské hygienické stanice byla naše mateřská škola (v listopadu 2020) v karanténě. Děti s povinným předškolním vzděláváním byly vzdělávány tzv. distančním způsobem. Plnily různé povinnosti v pracovních listech. Kontrola úkolů proběhla zpětně, po otevření MŠ.

Jaro 2021

Naše mateřská škola byla od 1.3. do 12.4. uzavřena, děti se vzdělávaly distančním způsobem. Od 12.4. byl provoz v MŠ obnoven, zatím jen pro děti s povinným předškolním vzděláváním. Ty se však prezenčního vzdělávání nezúčastnily, byly zákonnými zástupci omluveny.

 V květnu se školky otevřely pro všechny děti. Prezenční vzdělávání bylo opět zahájeno.

Celý školní rok 2020 – 2021 byl poznamenán omezeními, uzavřením provozů mateřských škol, striktními zákazy pohybu v nejbližším okolí, a také setkávání většího počtu lidí.

Všechno ovlivnilo realizaci našich naplánovaných výletů, návštěv divadel, setkávání s rodiči atd. Specifický byl zápis do základní i mateřské školy.

Vzdělávání

Přes toto složité období se nám podařilo několik aktivit uskutečnit: hudební představení, návštěva ZOO – výlet, oslava Dětského dne – skákací hrad, rozloučení s předškoláky, sbírka krmiva pro mini ZOO Mladá Boleslav. Děti se učily pomáhat druhým, poznávaly zvířátka, učinily se ocenit kamarádství, prožívaly radost.

DVPP a další

Díky webinářům a on-line školením se podařilo plán dalšího vzdělávání splnit.

 

Zápisy do ZŠ a MŠ

Oba zápisy byly specifické, proběhly bez přítomnosti dětí. Z naší MŠ byly k základnímu vzdělávání přijaty dvě děti. 

Žádost k předškolnímu vzdělávání do MŠ Dolní Stakory podaly 4 děti. Ředitelka postupovala podle stanovených kritérií. Ve správním řízení rozhodla o přijetí dvou dětí, dvě byly nepřijaty.

  1. 3.      Prezentace školy na veřejnosti

Připravili jsme pro rodiče a prarodiče vánoční besídku. V letošním adventním čase ji nebylo možné, vzhledem k opatřením, představit živě na divadelním sále, tak jsme ji rodičům nahráli. V létě jsme uspořádali sbírku krmiva pro zvířátka. Zareagovali jsme na zprávu Zoologické zahrady v MB, která požádala veřejnost o pomoc. Společně s dětmi a rodiči jsme krmivo nasbírali a zvířátkům přivezli. Další naplánované aktivity jsme vzhledem k omezeným možnostem (viz výše) neuskutečnili – např. plavání, drakiáda, návštěva domovu důchodců a další.

 

  1. 4.      Hospodaření školy

Finanční prostředky na mzdy zaměstnanců a provoz získává MŠ D. Stakory ze státního rozpočtu Středočeského kraje a od svého zřizovatele, Obce Dolní Stakory.  V tomto školním roce získala MŠ D. Stakory hračky a didaktické pomůcky a finanční dar ve výši 5 000 Kč (oboje od soukromých osob). Přehled nákladů a výnosů je v hlavní účetní knize nebo v závěrečném zúčtování, ve výkaznictví.

  1. 5.      Zapojení školy do rozvojových programů nebo do projektů realizovaných z cizích zdrojů

Naše mateřská škola se zapojila do projektu Šablony III v rámci Operačního programu výzkum vývoj vzdělávání MŠMT. Jednotlivé oblasti, které jsme si „v šablonách“ vybrali, nám umožní další vzdělávání pedagogů, poznávání jiných přístupů k pedagogické práci, rozvoj dětí v environmentální oblasti, alternativní přístup k IC technice – tablety trochu jinak, propojení činností v MŠ s aktivním přístupem rodičů.

 Šablony III – vybrané oblasti:

a)      Projektový den ve výuce – environmentální vzdělávání.

b)      Podpora inkluzivního vzdělávání – sdílení zkušeností pedagogů z různých škol.

c)      Podpora digitálních kompetencí.

d)      Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.

 

  1. 6.      Spolupráce se zřizovatelem, s obcí a s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Spolupracujeme s naším zřizovatelem, Obcí Dolní Stakory, s nakladatelstvím Forum, se zařízením KVIC a hudebním duem „Gábina a Katka“.

V letošním školním roce jsme ve spolupráci se zřizovatelem a s MAS Boleslavsko zakoupili další herní prvky na školní zahradu. Toto vybavení je konečné.

 Nakladatelství Forum nám nabízí semináře, konference, kurzy, vydává zásobníky pedagogických nápadů a inspirací (Logocvičky, Nápadník, Inspiromat). Vzdělávací zařízení KVIC se specializuje na další vzdělávání pedagogů, nabízí kurzy velmi dobré úrovně. Hudební duo „Gábina a Katka“ mají vysoce profesionální úroveň představení. Podílí se na dalším rozvoji hudebních schopností dětí.

Dne 15.6. 2021, Dolní Stakory

                                                                                               Vypracovala: Bc. Jitka Mačenková

                                                                                               ředitelka MŠ Dolní Stakory               

To jsme my

Kontaktujte nás

!ULICE

!PSC !MESTO

E: !EMAIL

T: !TELEFON

Textový box III