Jarní Poutníčci

VOŇAVOU CESTOU 

Charakteristika integrovaného bloku

Skřivánek zpívá, blíží se jaro. Postupně odchází zima. Děti učíme rozdílnosti ročních období, učíme je, všímat si změn v přírodě. Čeká nás Svátek maminek, Velikonoce, rození mláďátek, rozdílné počasí, jarní kytičky. Reagujeme na přírodní změny, učíme děti dívat se kolem sebe. Jsme ohleduplní k ostatním živým tvorům. Přináší nám potěšení, působit druhému radost - příprava dárečků, přáníček pro maminky. Těšíme se s předškoláky na první třídu.

Poutníčci se učí a tvoří.

Dílčí cíle

- uvědomění si vlastního těla

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností – vnímání, naslouchání, porozumění i  

   výslovnosti a vyjadřování 

- přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému

- vytváření základů pro práci s informacemi

- získání relativní citové samostatnosti

- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní

Nabídka témat

Zazpíval skřivánek, Voláme sluníčko, Májové kožíšky, Barevná zahrádka (kytičky), Barevné Velikonoce ve školce, Čarodějnice a kouzelníci, Jaro na louce, Moje rodina, Včeličky, Kočky, kocouři, koťata, Myši, myšky, Pejsci, Hnízdění ptáčků na jaře, Pohádky (knihy)

Nabídka činností:

 • smyslové a psychomotorické hry
 • pozorování prvních jarních květin
 • pokusy se semeny
 • komentování zážitků, aktivit, vyřizování vzkazů
 • recitace, dramatizace, zpívání
 • seznámení se s tradicemi a velikonočními zvyky
 • využití řehtaček-rozklad slov, zvuky
 • činnosti zaměřené na osvojování poznatků, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrázky
 • zaujímat vlastní názory a vyjadřovat je
 • soustředit se na činnost dokončovat ji, rozvíjet vůli
 • společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
 • praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů v běžném životě
 • obohacení slovníku o nová slova
 • seznámení se s lidovými říkadly a „hodovačkami“
 • nácvik nových jarních písní a básní
 • výtvarné techniky při zdobení vajec
 • stříhání a lepení, práce s papírem
 • zhlédnutí naučného filmu o tom, co se děje s odpady –„Kostičky“ na DVD – starší děti
 • hledání v naučných knihách a encyklopediích
 • konstruktivní hry
 • pozorování hmyzu
  • výroba dárků a přáníček maminkám
  • námětová hra na rodinu
  • uvolňovací cviky
  • čarodějnické řádění – hry, soutěže
  • návštěva základní školy – starší děti
  • námětové hry na školu – starší děti
  • didaktické hry na předmatematické a předčtenářské dovednosti

 

 

Možná spolupráce s rodiči a ostatními partnery

 

Spolupráce s 5. Základní školou v Mladé Boleslavi, návštěva školy - 1. třídy. Besídka, ke dni Matek, posezení s rodiči.

Klíčové kompetence:

 

Kompetence k učení:

Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si pamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a      

pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům.

Kompetence k řešení problémů:

Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů.

Komunikativní kompetence:

Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní.

 

Sociální a personální kompetence:

Samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej.

Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout.

Činnostní a občanské kompetence:

Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých.

Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají své nepříznivé důsledky.

 

 

To jsme my

Kontaktujte nás

!ULICE

!PSC !MESTO

E: !EMAIL

T: !TELEFON

Textový box III