Letní Poutníčci

VÝLETNÍ BAŤŮŽEK       

Charakteristika integrovaného bloku

Blíží se prázdniny, konec školního roku. Zaměříme se na samostatnost dětí v sebeobslužných činnostech, na řečové dovednosti. Vyrazíme do "světa"- na výlety. Budeme poznávat nová prostředí, učit se samostatnosti. Nadejde loučení se školkou a s předškoláky. Povíme si něco o nových místech a připomeneme si bezpečné chování.

Poutníčci improvizují, učí se a zase putují.

 

Dílčí cíle

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, vytváření zdravých návyků

- vytváření pozitivního vztahu k učení

- získání schopnosti záměrně řídit svoje chování

- rozvoj tolerance, sociální citlivosti

- rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

- vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

- vytváření povědomí o širším kulturním a přírodním prostředí, o jejich rozmanitosti

 

Nabídka témat

Děti mají svátek, Výlety, Mravenci, Zvířátka ze ZOO, Děti, znáte Prahu, Muzikanti, Jak šel čas – Človíček a Človíčka, Kamarádi z celého světa, Co zažila kapka vody, Moře, Vesmír a rakety, Čím budu, až vyrostu, Johoho, piráti, Loučení se školkou, Dopravní prostředky, Letní sporty

 

Nabídka činností:

 • činnosti směřující k prevenci úrazů - hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi
 • samostatný mluvní projev na určité téma
 • vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo zhlédlo
 • příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
 • činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností
 • dramatické činnosti - mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, zloba...)
 • kooperativní hry ve dvojicích, ve skupinkách
 • činnosti a hry, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se, půjčit si hračku, střídat se, popř. vyřešit vzájemný spor
 • příprava společného programu na rozloučení se školním rokem
 • hry na řemesla, různé profesní, ale i společenské role (dítě, dospělý, rodič)
 • hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích
 • práce s literárními texty, využívaní encyklopedií a dalších médií
 • hry seznamující děti s různými druhy řemesel, s různými pracovními nástroji, s prováděním jednoduchých pracovních úkonů
 • seznamování dětí srozumitelným způsobem s reáliemi o naší republice
 • ekologicky motivované hry
 • poznávání jiných kultur
 • pozorování exotických zvířat, didakticky cílené činnosti k poznávání života exotických zvířat
 • seznamování s novými slovy
 • seznamování s novými písněmi a básněmi
 • hry a soutěže s rodiči
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (výtvarných, hudebních, pohybových)

 

Možná spolupráce s rodiči a ostatními partnery:

 

Pomoc rodičů při výletech a při organizaci zahradní slavnosti.

Spolupráce s městskou policií – dopravní hřiště.

  

Klíčové kompetence:

 

Kompetence k učení:

Učí se hodnotit své osobní pokroky, ocenit výkony druhých, odhadnout své síly.

Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí.

Kompetence k řešení problémů:

Užívá číselné a matematické pojmy.

Vnímá elementární matematické souvislosti.

Komunikativní kompetence:

Komunikuje s dětmi i dospělými v běžných situacích.

Učí se, že být komunikativní a vstřícné je výhodou.

Ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit.

Sociální a personální kompetence:

Svým dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost ke druhým, je schopno pomoci slabším.

Chápe, že ubližování, agresivita, lhostejnost a násilí se nevyplácí.

 Dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování, ubližování.

Činnostní a občanské kompetence:

Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije. Uvědomuje si, že svým chováním se na něm podílí a že je může ovlivnit.

Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat slabé.

To jsme my

Kontaktujte nás

!ULICE

!PSC !MESTO

E: !EMAIL

T: !TELEFON

Textový box III