Podzimní Poutníčci

BAREVNOU CESTIČKOU     

Charakteristika integrovaného bloku.

Podzim nám nabízí svoji barevnou paletu. Využijeme ji k tvoření z přírodnin, k poznávání lesa a stromů. Budeme si všímat, jak vypadá zahrádka v tomto ročním období, co dělají lidé, stroje na polích. Užijeme si zábavu při pouštění draků. Zapojíme do hry rodiče, kteří nám s výrobou draků pomohou.

Poutníčci se učí, tvoří, napodobují.

Dílčí cíle

- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné

  motoriky        

- posilování přirozených poznávacích citů - zvídavosti, radosti z objevování

- vnímat a přijímat základní hodnoty v naší společnosti ve třídě

- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí

- rozvoj komunikativních vědomostí

- rozvoj kooperativních dovedností

Nabídka témat

Podzim s větrem tancují, Papírový dráček, Podzimní čarování, Hoř, ohníčku na poli, Paní Muchomůrka a její kamarádi, Jablíčko se kutálelo, Skřítek Podzimníček, Barevný les, stromy, Ježek a kamarádi, Veverka Zrzečka, Vlaštovičky, Zahrádka, Barvy a barvičky, Sv. Martin přijíždí na bílém koni

Nabídka činností:

 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh skoky a poskoky, lezení)
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty a pomůckami
 • sběr přírodnin, jejich třídění, porovnávání
 • tvořivé a manipulační činnosti s přírodninami
 • společné diskuze a rozhovory jak individuální, tak skupinové
 • rozvíjení slovní zásoby
 • výtvarné vyjádření prožitků
 • hádání hádanek
 • rozlišování listnatých a jehličnatých stromů, správné pojmenování, seznámení s jejich plody
 • přímé pozorování - změn v přírodě, zvířátek, ptáčků, rozhovor o pozorovaném
 • výlety do přírody a okolí
 • aktivity podporující sbližování dětí - skupinové hry, společné povídání a naslouchání
 • hry zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití, spolupodílení se na jejich tvorbě
 • osvojení si říkadel, básní, písní, hudebně pohybových her k tématu
 • grafomotorické hry
 • psychomotorické hry
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek, sledování divadelních pohádek a příběhů
 • hudební a hudebně pohybové hry
 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník…)

 

Možná spolupráce s rodiči a ostatními partnery

- zapojení při plnění drobných úkolů – přinesení přírodnin, plodů

- pomoc rodičů při výrobě a pouštění draků

- návštěva mini zoologické zahrady v Mladé Boleslavi

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení:

Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení.

 Kompetence k řešení problémů:

Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady), využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost.

Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit.

 Komunikativní kompetence:

Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své

myšlenky, sdělení otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog.

Dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky            (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.).

Sociální a personální kompetence:

Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky.

Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí.    

Činnostní a občanské kompetence:

Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění.

Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To jsme my

Kontaktujte nás

!ULICE

!PSC !MESTO

E: !EMAIL

T: !TELEFON

Textový box III