Zimní Poutníčci

zimni

ZAVÁTOU CESTOU   

Charakteristika integrovaného bloku

Sněhové radovánky, svátek Tří králů, zimní příroda a péče o ni, péče o naše zdraví. Tato a mnohá další témata spojená se zimním obdobím, na nás čekají. Zima je obdobím spánku mnoha zvířátek, ale pro nás znamená pohyb venku, hry se sněhem, zimní sportování. Abychom byli zdraví, povíme si něco o lidském těle a o tom, jak chránit naše zdraví. Všímáme si, jak se příroda proměnila a jakou péči potřebují zvířátka.

Poutníčci odpočívají, informují se a cvičí.

Dílčí cíle

- osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

- vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

- rozvoj schopnosti sebeovládání

- rozvoj kooperativních dovedností

- vytvoření základů aktivních postoje ke světu

-pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale

 také poškozovat a ničit

Nabídka témat

Sněhuláček panáček, Zimní sporty, Příroda odpočívá, Lidské tělo, Vločka tanečnice, Ptáčci v zimě, Zvířátka v zimě, Země věčného ledu a sněhu (Eskymáci, tučňáci), Jaký jsi – naše smysly, Návštěva u doktora, Čistíme si zoubky, Karnevalové hraní, Kloboukové hraní, Jak se oblékáme, Knoflíkové hraní, Tři králové, Policie a hasiči, Povolání

 

Nabídka činností:

 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu
 • činnosti směřující k ochraně zdraví a vytváření zdravých životních návyků
 • prohlížení a čtení knížek
 • domlouvat se na společném řešení
 • dodržovat pravidla her
 • záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, pojmenovávání jejich vlastností
 • hry a činnosti procvičující orientaci v prostoru i v rovině
 • činnosti zajišťující spokojenost, radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu- sáňkování, bobování, klouzání
 • hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody
 • poučení (dítěti přiměřené) o možných nebezpečných situacích, jak se chránit, využívání praktických ukázek
 • sledování rozmanitostí a změn v přírodě – zvířata, krajina, roční období, počasí
 • poznat některé druhy zimních sportů
 • hraní se sněhem a na sněhu
 • pokusy se sněhem
 • seznámení s písněmi a básněmi se zimní tématikou
 • námětové hry na lékaře
 • hry na rozvíjení smyslů
 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí, (funkcí)

Možná spolupráce s rodiči a ostatními partnery

- návštěva rodičů v MŠ, vyprávění o svém povolání

Klíčové kompetence:

 Kompetence k učení:

Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů.

Kompetence k řešení problémů:

Uvědomuje si, že svou iniciativou a aktivitou může ovlivnit situace.

Komunikativní kompetence:

Komunikuje s dětmi i dospělými v běžných situacích.

Učí se, že být komunikativní a vstřícné je výhodou.

To jsme my

Kontaktujte nás

!ULICE

!PSC !MESTO

E: !EMAIL

T: !TELEFON

Textový box III