Školní řád MATEŘSKÉ ŠKOLKY Dolní Stakory

 

1.      Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
2.      Provoz a vnitřní režim školy
3.      Potřebné vybavení do MŠ
4.      Vyzvedávání dítěte z MŠ
5.      Organizace stravování dětí
6.      Platby v mateřské škole
7.      Očkování
8.      Zápis do MŠ
9.      Pojištění
 
 
1.      Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.
 
2.      Provoz a vnitřní režim školy
- mateřská škola má jednu třídu, věkově smíšenou
- provoz Mateřské školy Dolní Stakory je od 6:30 hod. do 16:30 hodin
- doporučený příchod do mateřské školy je do 8 hodin, nejpozději do 8.30
- z mateřské školy je možno dítě vyzvednout v době od 12:10 do 12:30 hod., po 14:00 hodině …

- omlouvání dětí do 7:30 hodin3.      Potřebné vybavení do MŠ
- obuv na přezutí do třídy (nedoporučujeme pantofle z bezpečnostních důvodů), pyžamo,
  oblečení do třídy
- sportovní oblečení a obutí (sezonní) na zahradu a vycházky, pokrývka hlavy, pláštěnka
- mladší děti náhradní spodní prádlo
Doporučujeme vše řádně označit jménem dítěte.

4.      Vyzvedávání dítěte z MŠ
 
pro opakované vyzvedávání dítěte jinou osobou či sourozencem vyplní zákonný zástupce dítěte formulář „Zmocnění“ u třídních učitelek, ředitelky školy
bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než rodiči…….
 
5.      Organizace stravování dětí
Stravování dětem a zaměstnancům mateřské školy je zajišťováno ze školní kuchyně ze 6. ZŠ v Mladé Boleslavi – obědy.  Dopolední a odpolední svačiny jsou připravovány v MŠ. Dítě, které je přítomno v době podávání oběda, se stravuje vždy.
 
 

 

Cena platná pro děti 3-6leté

Cena platná pro děti 7leté

Přesnídávka

10,-

10,-

Oběd

20,-

24,-

Odpolední svačina

10,-

11,-

Včetně celodenního pitného režimu

 

 

Celkem Kč

40,-

45,-


Je-li dítě nemocné, má první den nemoci nárok na odebírání stravy. V tomto případě je možnost
odebrání stravy v mateřské škole v době od 11.15 hod. do 11:30 hod. do vlastních nádob.


6.      Platby v mateřské škole
cena stravného: 40Kč/den (3-6leté d.), 45 Kč/den (7-leté d.)
cena školného: 550/měsíc
 
platba probíhá měsíčně, na základě písemného souhlasu rodičů k inkasu z účtu rodičů,
trvalým příkazem nebo výjimečně složenkou
provozní náklady rodiče platí formou zálohy, která bude zúčtována následně
 
stravné a školné jsou hrazeny k 5. dni v měsíci

 
7.      Očkování
Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 
trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o
přijetí k předškolnímu vzdělávání.
Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje mateřská škola doklad o očkování. 

8.      Zápis do MŠ
Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání.
Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem (od 2.
května do 16. května) a zveřejní je způsobem v místě obvyklým – nástěnka, webové stránky
školy.

9.      Pojištění
Děti v Mateřské škole Dolní Stakory jsou pojištěny při úrazu u pojišťovny Kooperativa.