ŠKOLNÍ ŘÁD

MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ STAKORY

2020 - 2021

 

Obsah školního řádu

 1.Vydání a závaznost školního řádu

            1.1. Vydání školního řádu

            1.2. Závaznost školního řádu

 2. Cíle předškolního vzdělávání

 3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a zákonných zástupců ve škole

            3.1. Práva dětí

            3.2. Povinnosti dětí

            3.3. Práva zákonných zástupců

            3.4. Povinnosti zákonných zástupců

 4. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

            4.1. Podpůrná opatření prvního stupně

            4.2. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

            4.3. Vzdělávání dětí nadaných

 5. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

            5.1. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

            5.2. Způsob předávání informací o prospívání dítěte v mateřské škole

 6. Provoz a vnitřní režim školy

            6.1. Provoz a vnitřní režim

            6.2. Potřebné vybavení dětí

            6.3. Organizace stravování dětí

            6.4. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

            6.5. Povinné předškolní vzdělávání

                        6.5.1. Omlouvání nepřítomnosti dítěte s povinným předškolním vzděláváním

                        6.5.2. Individuální vzdělávání dětí

            6.6. Ukončení docházky dítěte mladšího  5ti let

            6.7. Evidence dítěte (školní matrika)

            6.8. Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

            6.9. Platby v mateřské škole

 7. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

            7.1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

            7.2. První pomoc a ošetření

            7.3. Zamykání budovy

            7.4. Pojištění

 8. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy

 9. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

10. Ochrana osobních údajů ve škole – GDPR

11. Závěrečné ustanovení

 

Dodatky č.1, 2, 3,4

 

1. Vydání, závaznost školního řádu

1. 1. Vydání školního řádu

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (dále ŠZ) v platném znění, vydává ředitelka Mateřské školy Dolní Stakory po projednání pedagogické rady tento Školní řád.

 

1.2. Závaznost Školního řádu

Školní řád je zveřejněn trvale na nástěnce, v šatně Mateřské školy Dolní Stakory.

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dítěte) a zaměstnance Mateřské školy Dolní Stakory (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona), kteří jsou prokazatelně se školním řádem seznámeni.

  

2. Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte v předškolním věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálně vzdělávacími potřebami. Vytváří podmínky pro děti nadané.

 

Mateřská škola Dolní Stakory spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti. Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu, zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola zajišťuje školní stravování dětí a zaměstnanců školy. Spolupracujeme se školní kuchyní 

6. Základní školy v Mladé Boleslavi, denně dovážíme obědy. Sami si denně připravujeme dopolední a odpolední svačiny.

  

3. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců ve škole

3. 1. Dítě má právo:

- na kvalitní předškolní vzdělání podle svých schopností a na podporu rozvoje svojí osobnosti

- na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu

   stanoveném ve školském zákoně

- na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

- při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a

  a svobod - Úmluva o právech dítěte a práva zakotvená v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním a středním…vzdělávání (školský zákon).

 

3. 2. Dítě má povinnost:

- dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ a pravidla bezpečnosti, s kterými bylo  

   seznámeno

- neohrožovat svým chováním zdraví a bezpečnost ostatních dětí

 

3.3.Zákonní zástupci mají právo:

- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

- na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a

  vzdělávání, s třídními učitelkami se domluvit na společném postupu při výchově

   a vzdělávání svého dítěte

 - mohou využít individuální adaptační režim

- podílet se na dění v mateřské škole dle svého zájmu, přispívat svými nápady a náměty

  k obohacení školního vzdělávacího programu (spoluúčast při akcích, aktivitách školy)

- být pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje (nástěnky,  

  webové stránky)

- vyžádat si konzultaci s učitelkami, ředitelkou školy

- na informace o hospodaření školy, výsledcích auditu, hodnocení ČŠI a jiných kontrolních

  orgánů výroční zpráva o činnosti včetně zprávy o hospodaření, audit jsou veřejně přístupné

- vyjádřit jakékoli připomínky k práci mateřské školy – vzdělávací oblasti, stravování,

  provozní době, akcím v MŠ, zaměstnancům MŠ apod. 

- mateřská škola spolupracuje s rodiči ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného

  výchovného působení rodiny a mateřské školy, rodiče jsou seznamováni se školním

  vzdělávacím programem. Školní vzdělávací program je přístupný veřejnosti. 

 

3.4. Povinnosti zákonných zástupců

- nezanedbávat péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte

- přivádět do mateřské školy dítě zdravé, vhodně a čistě upravené

- přivádět dítě do mateřské školy v takovém zdravotním stavu, který neohrozí zdraví ostatních dětí a  zaměstnanců

- být odpovědni za to, co děti nosí do mateřské školy (nebezpečné věci – ostré předměty,

  zápalky, možnost ztráty a poškození - šperky, apod.)  

- předávat dítě učitelce, mateřská škola nenese odpovědnost za dítě nepředané zákonným zástupcem

- oznamovat nepřítomnost dítěte (děti s povinnou předškolní docházkou viz 6.5.1.)

a) osobně u učitelky ve třídě

b) telefonicky na číslo 326 338 889, a to nejpozději do 7.30 hod. omlouvaného dne

 

- na vyzvání ředitelky se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se

  vzdělávání dítěte

- poskytovat údaje do školní matriky (údaje o předchozím předškolním vzdělávání, státním

  občanství, místo trvalého pobytu nebo bydliště, adresu pro doručování informací, nahlásit  

  zdravotní pojišťovnu, telefonické spojení)

- nahlásit změnu zdravotní pojišťovny, adresy bydliště, telefonického spojení a další změny v

  údajích

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích dítěte nebo

  jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

- hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, včetně výskytu pedikulózy u dětí

 -stravné a úplatu hradit v daném termínu (do 5. dne v měsíci) prostřednictvím účtu - inkaso, trvalý příkaz nebo složenkou

- dodržovat školní řád a respektovat další vnitřní předpisy školy

                                                                                 

4. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola.

Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje mateřská škola, od druhého do pátého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ (školským poradenským zařízením) po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte.

 

4.1. Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 ŠZ).

Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy. Podmínky a postupy pro vzdělávání odpovídají individuálním zvláštnostem dítěte a jsou v zájmu dítěte.

Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání dětí (drobné problémy s motorickou obratností, špatnou koncentrací pozornosti, s úchopem pomůcek, s rozvojem vnímání, řeči, s verbální obratností, s dovedností reprodukovat a pamatovat si instrukce i zadání práce, drobné potíže v soustředění, nepříznivý zdravotní nebo psychický stav dítěte).

 

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 ŠZ  a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

4.2. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.

Ředitelka školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (§11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

 

Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Mateřská škola zpracovává individuální vzdělávací plán na základě doporučení školského poradenského zařízení.

 

Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2. až 5. stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 ŠZ a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

4.3. Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. Za nadané dítě se pro účely této vyhlášky považuje takové dítě, které vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

 

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

U dítěte, které vykazuje známku nadání, rozvíjíme nadání v průběhu dne, klademe na děti přiměřeně zvýšené nároky v oblasti nadání, podporujeme zdravé sebevědomí dítěte, konzultujeme postup mateřské školy se zákonnými zástupci dítěte.

Učitelky konzultují postup a výsledky postupu u nadaného dítěte, podle potřeby naváží spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou, Školským poradenským zařízením.

 

5. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

5. 1. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

- vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí

  vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti

- zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření

  partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností

- zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních

  společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace

- zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a

  veřejnosti ke škole

- informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité

  informace o dítěti (zdravotní způsobilost, atd.) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci

  se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

- učitelky školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které

  bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších

  nezbytných organizačních opatření

 

5. 2. Způsob předávání informací o prospívání dítěte v mateřské škole

- zákonní zástupci dítěte jsou seznámeni s cíli, zaměřením, obsahem vzdělávání v Mateřské

  škole Dolní Stakory ve Školním vzdělávacím programu, který je k dispozici na nástěnce 

  v šatně mateřské školy

- se školním vzdělávacím programem jsou zákonní zástupci seznamováni na schůzkách pro 

  rodiče 

- učitelky poskytují zákonným zástupcům informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte

  průběžně, mohou si s učitelkami, ředitelkou domluvit termín setkání

- v případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením

  mateřské školy

- zákonní zástupci dítěte mají k dispozici výsledky-výstavky prací dětí v interiéru mateřské

  školy

- učitelky sledují, vyhodnocují a zaznamenávají výsledky vzdělávání dětí do hodnotících listů

  ve třídách na vyžádání jsou k nahlédnutí zák. zástupcům

- o chystaných akcích pro děti (divadelní představení, výstavy, výlety) jsou zákonní zástupci  

  seznámeni v dostatečném časovém předstihu (nástěnky v šatně a na webových stránkách

  MŠ)

- rodičům doporučujeme sledovat pokyny a oznámení na nástěnkách a webových stránkách

  školy

6. Provoz a vnitřní režim školy

6. 1. Provoz a vnitřní režim MŠ

- provoz Mateřské školy Dolní Stakory je od 6:30 hod. do 16:30 hodin

- mateřská škola má jednu třídu, věkově smíšenou

Příchod a odchod z mateřské školy

- doporučený příchod do mateřské školy je do 8 hodin, nejpozději do 8.15.

- budova MŠ je zamčena od 8:15 do 12:15 hodin, poté se zamyká od 12:30  do 14:00 hod.

- z mateřské školy je možno dítě vyzvednout v době od 12:15 do 12:30 hod., ve 14:15 – 16.30   

  hodin a na přání rodičů kdykoliv během dne

- odpoledne za příznivého počasí jsou děti na zahradě mateřské školy

- po dohodě s učitelkou mohou zákonní zástupci z vážného důvodu odvádět i přivádět děti i

  jinak

- pokud zákonní zástupci (rodiče) pověří jinou osobu odváděním dítěte, je třeba tak učinit

  písemně:

- při jednorázovém vyzvednutí dítěte předá rodič učitelce podepsaný souhlas s vyzvednutím

  dítěte (jméno dítěte, datum, pravděpodobný čas vyzvednutí, identifikační údaje pověřené

  osoby)

- pro opakované vyzvedávání dítěte jinou osobou či sourozencem vyplní zákonný zástupce

  dítěte formulář „Zmocnění“ u třídních učitelek, ředitelky školy

- bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než rodiči

- pokud rodič či pověřená osoba nevyzvedne dítě z mateřské školy do konce provozní doby,

  informuje učitelka telefonicky zákonného zástupce o této skutečnosti a zůstává s dítětem v

  objektu mateřské školy do příchodu zákonných zástupců, pokud se zákonnými zástupci není

  možná domluva, informuje učitelka Městskou policii.

 

Režim dne    

6:30 - 8:15      .................................   scházení dětí, hry

8:15 - 8:45      .................................. denní cvičení

8:45 - 9:15      .................................. hygiena, přesnídávka

9:15 - 9:45      ..................................  hry, didakticky cílené aktivity, spontánní činnosti

9:45 - 11:45    ………………………pobyt venku

11:45 -12:30   .................................. hygiena, oběd

12:30 - 14:00  .................................. odpočinek, náhradní nespavé aktivity

14:00 – 16:30 .................................. hry a zájmové činnosti dle přání dětí -                                                                                 pokračování didakticky cílených činností

14:00 - 14:30  ..................................  hygiena, svačina

  

Obsah  činností        

Denní činnosti:

hry a zájmové činnosti dle přání dětí

didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní) ve skupinách a individuálně, komunitní kruh

-          různě motivované skupinové hry na různé náměty

-          řízené hry s pravidly

-          tvořivé hry s nejrůznějším materiálem - pracovní i výtvarné

-          tělovýchovná cvičení a hry

-          hudební chvilky

-          zábavná cvičení intelektu, hádanky, grafomotorická cvičení, jazykové chvilky

-          pozorování přírody, pokusy

-          divadlo, individuální práce s dítětem, náprava výslovnosti

-          sezónní činnosti  

Přesnídávka, oběd, svačina:

seznamování dětí se správným stolováním, návyky hygieny a stolování, společenské chování, zapojování dětí do drobných prací souvisejících se stolováním, výchova k samostatnosti, podporování zásad zdravé výživy

Odpočinek: 

všechny děti po obědě odpočívají při pohádce, délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí

(zpěv a poslech písní, četba, povídání - před odpočinkem, klid na lehátku, individuální klidné hry dětí, které nespí, procvičování drobných pracovních dovedností spojených se sebeobsluhou)

 

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku.

Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

 6.2. Potřebné vybavení

- obuv na přezutí do třídy (nedoporučujeme pantofle z bezpečnostních důvodů), pyžamo,

  oblečení do třídy

- sportovní oblečení a obutí (sezonní) na zahradu a vycházky, pokrývka hlavy, pláštěnka

- mladší děti náhradní spodní prádlo

 Doporučujeme vše řádně označit jménem dítěte.                            

  

6.3. Organizace stravování dětí

Stravování dětem a zaměstnancům mateřské školy je zajišťováno ze školní kuchyně ze 6. ZŠ v Mladé Boleslavi – obědy a vlastní příprava dopoledních a odpoledních svačin. Dítě, které je přítomno v době podávání oběda, se stravuje vždy.

Zákonní zástupci musí odevzdat přihlášku ke stravování svého nastupujícího dítěte.

Výše stravného na dítě a den pro děti 3-6leté činí 43,- Kč.

Výše stravného pro děti 7leté, tj. pro děti s odkladem školní docházky činí 48,- Kč na dítě a den.

Do věkových skupin jsou zařazovány děti na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.

 

                                                

Cena platná pro děti 3-6leté

Cena platná pro děti 7leté

Přesnídávka

7,-

8,-

Oběd

23,-

27,-

Odpolední svačina

8,-

8,-

Včetně celodenního pitného režimu

5

5

Celkem Kč

43,-

48,-

 

Je-li dítě nemocné, má první den nemoci nárok na odebírání stravy. V tomto případě je možnost odebrání stravy v mateřské škole v době do vlastních nádob.

 

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

 

6.4. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

- do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od

  2 let (§ 34 odst.1 ŠZ)

- předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který

  následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst. 1 ŠZ )

- přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání,

  termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem (od 2.

  května do 16. května) a zveřejní je způsobem v místě obvyklým – nástěnka, webové stránky

   školy (§  34 odst. 2 ŠZ)

- ředitelka školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna

  současně se zveřejněním termínu a místem zápisu (§ 34 odst. 2 ŠZ)

- žádost o přijetí obdrží zákonní zástupci ve stanoveném termínu v mateřské škole, bude též

  zveřejněna na webových stránkách mateřské školy, nedílnou součástí žádosti je Vyjádření

  lékaře k žádosti o přijetí

- o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení

- ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným

  očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro  

  trvalou kontraindikaci, tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o

  přijetí k předškolnímu vzdělávání

- pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje mateřská škola doklad o  

  očkování

- k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní

  příslušností jiného členského státu Evropské unie

- k předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného  

  členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 ŠZ –

  doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen

  předložit při  zápisu dítěte do mateřské školy

- do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

  K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření

  školského poradenského zařízení, popřípadě také ošetřujícího lékaře.

- po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do mateřské školy

  na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace  

  o provozu mateřské školy

- děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud je volná

  kapacita

- ředitelka může, pokud jí to situace dovolí, přijmout k docházce další dítě, a to podle § 34

  odst. 7 ŠZ, nedílnou součástí rozhodnutí o přijetí je vzájemná dohoda se zákonným  

  zástupcem dítěte, stanovující pravidla docházky dítěte do mateřské školy

- mateřská škola doporučuje adaptaci dětí před nástupem do mateřské školy - na základě

  individuální dohody rodičů s třídní učitelkou, ředitelkou

- při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným

  zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše tří měsíců

 

  6. 5. Povinné předškolní vzdělávání

- zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v

  kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2)

- pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se

   přestupku podle § 182a ŠZ

- dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole,

  pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální

  vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2 ŠZ)

- zákonný zástupce je povinen zajistit pravidelnou docházku dítěte do předškolního

  vzdělávání v pracovních  dnech, rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4

  hodiny denně

- začátek povinného vzdělávání stanovila ředitelka Dolní Stakory od 8:15 hod. (§1c vyhlášky

  č.14/2005 Sb.)

- povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních

  prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách,

  ale zůstává právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je

  vzděláváno (§ 34a odst. 3 ŠZ)

- zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání,

  docházelo řádně do mateřské školy

 

6.5.1. Omlouvání nepřítomnosti dítěte s povinným předškolním vzděláváním

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.

Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat písemné omluvení nepřítomnosti dítěte, pokud činí nepřítomnost dítěte více jak 3 dny (omluvné lístky jsou k dispozici k vyplnění ve třídě, pro zákonné zástupce dětí plnících povinné předškolní vzdělávání)

 

Podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání - předem známá absence:

Zákonný zástupce odůvodní uvolnění dítěte osobně ve třídě u učitelky, telefonicky 326 338 889. V případě trvání předem známé absence dítěte delší než 3 dny písemně ředitelce mateřské školy.

Rozhodnout o uvolnění dítěte v rozsahu tří dnů jsou kompetentní učitelky ve třídě.

O uvolnění dítěte z povinného předškolního vzdělávání na dobu delší než tři dny rozhoduje ředitelka mateřské školy.

  

Podmínky pro omlouvání dětí plnících povinné předškolní vzdělávání, pravidla pro případné dokládání důvodů nepřítomnosti – nenadálá absence:

Telefonicky na číslo 326 338 889, a to nejpozději do 7:30 hod. omlouvaného dne, a to při nenadálé absenci v trvání nejdéle tří dnů.

Písemně ředitelce školy při trvání nenadálé absence více jak tři dny.

Dočasné omluvení dítěte s povinným předškolním vzděláváním

 

Uvolňování je podmíněné lékařskou zprávou (např. zlomená noha).Dočasné omluvení z docházky je písemnou formou.

 

Učitelky evidují školní docházku dětí. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informují ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje.

Neomluvenou absenci dítěte či zvýšenou omluvenou absenci dětí řeší ředitelka školy pohovorem se zákonným zástupcem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte (případně zvýšenou omluvenou absenci) nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Pokud tak neučiní, ředitelka školy zahájí jednání s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4 ŠZ).

 

6.5.2. Individuální vzdělávání dítěte

- zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním

  vzděláváním  dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy

- oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná

  povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4 ŠZ).

 - oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

a) jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo

pobytu dítěte

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34b odst. 2 ŠZ)

- ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte Školní vzdělávací program, který

  stanovuje oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno a Desatero pro rodiče

- ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

- způsob ověření (přítomnost dítěte ve třídě v mateřské škole v daném termínu ověření,

  učitelky budou sledovat začlenění dítěte v kolektivu dětí, reakce a projevy, rodiče

  dokladují např. portfolio prací dítěte doma)  

            - termín ověření : poslední středa v měsíci listopadu

- náhradní termín ze závažných důvodů, např. nemoci dítěte bude posunut o  14 dní

- zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3 ŠZ)

- ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce

  dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4 ŠZ)

- výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s

  výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž

  bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7 ŠZ).

 

6. 6. Ukončení docházky dítěte mladšího 5 let do MŠ

- docházka dítěte do mateřské školy končí z důvodu nástupu dítěte do základní školy.    

- ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném vyrozumění

  zástupce dítěte, jestliže:

- se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po  

  dobu delší než dva týdny (neplatí pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné)

- zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

   (nedodržuje školní řád) a jednání k nápravě byla bezúspěšná

- v průběhu zkušební doby - na základě doporučení pediatra nebo školského poradenského

  zařízení

- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za

  školní stravování v termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín

- ředitelka školy při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a

  k zájmu dítěte

6.7. Evidence dítěte (školní matrika)

Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci přihlášku ke stravování ředitelce MŠ a svými podpisy potvrdí správnost údajů vedených ve školní matrice (evidenční list).

Údaje o dětech vedené ve školní matrice (evidenčních listech) jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  

6. 8. Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

- provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu - vždy po dohodě se zřizovatelem mateřské školy, v tomto termínu je možné umístit dítě v náhradní mateřské škole, dle dohody ředitelky školy a Magistrátu města MB

 - omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka zástupci dítěte nejméně

   dva měsíce předem na vývěsce v mateřské škole, na webových stránkách školy

  - při přerušení zajišťuje provoz náhradní mateřská škola, Mateřská škola Dolní Stakory

   zprostředkovává na žádost rodičů umístění dítěte v dané mateřské škole

- rodiče písemně do určitého termínu potvrdí docházku dítěte v době přerušení nebo omezení

  provozu

- provoz MŠ lze ze závažných důvodů přerušit i v jiném období (za závažné důvody se

  považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního

  vzdělávání)

- informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve

  škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne

 

6. 9. Platby v mateřské škole

- platba probíhá měsíčně, na základě písemného souhlasu rodičů k inkasu z účtu rodičů,

  trvalým příkazem nebo výjimečně složenkou

- provozní náklady rodiče platí formou zálohy, která bude zúčtována následně

- stravné i úplata (školné) jsou hrazeny jednou částkou 5. den v měsíci

- v případě, že dítě má přerušenou docházku do mateřské školy po celý měsíc z důvodu

  nemoci, pobytu v dětské ozdravovně nebo na základě doporučení pediatra, rodiče mohou

  podat písemnou žádost o snížení úplaty  o 50% u ředitelky mateřské školy na základě této

  žádosti ředitelka mateřské školy vydá rozhodnutí o snížení úplaty

- placení úplaty o hlavních prázdninách: úplatu neplatí rodiče, jejichž děti jsou na celé dva

  měsíce odhlášeny  

- školné v měsíci červenci a srpnu bude snížené. Bude se odvíjet od provozu v letních

  měsících.  Bude platit pro všechny děti přihlášené k docházce v daném měsíci. Navštíví-li       

  dítě mateřskou školu např. v měsíci červenci pouze jediný den, platí se plná úplata, totéž

  platí v měsíci srpnu.

- o prázdninovém provozu a platbách jsou rodiče včas informováni

  

7. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

7.1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat.

Rozcházení dětí - odchod z mateřské školy. Děti si uloží hračky, rozloučí se s učitelkou a klidně odcházejí s rodiči.

Učitelky mateřské školy zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, poskytují dětem nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na začátku školního roku a jeho průběhu.

Vyzvedávání dětí z MŠ

Vyzvedávaní děti z MŠ zajišťují zákonní zástupci dítěte nebo zplnomocněné osoby na základě pověření.

Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy.

Učitelka vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy ho předá jeho zákonnému zástupci nebo pověřené osobě.

Po vyzvednutí dítěte v mateřské škole se dítě se zákonným zástupcem či pověřenou osobou již nadále v prostorách školy nezdržuje.

Po předání dítěte učitelkou na školní zahradě, opustí rodič či pověřená osoba s dítětem areál MŠ, a to co nejrychleji obvyklou cestou, na školní zahradě se již nezdržují.

 

Dohled nad dítětem vykonává učitelka mateřské školy od doby, kdy dítě převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelky mateřské školy. Učitelky nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají děti bez dohledu. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je učitelka povinna zajistit dohled nad dětmi.

 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd. Třída s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními se naplňuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. v platném znění.

 

Při zajišťování výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet učitelek tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se učitelky řídí pravidly silničního provozu (chůze po chodníku, chůze ve dvojicích po levé krajnici vozovky, v nebezpečných a nepřehledných úsecích chůze v zástupu, první a poslední dvojice dětí má bezpečnostní vesty).

  

Pobyt dětí v přírodě

Využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

Učitelky před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.).

 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují učitelky, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost. Učitelky dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

 

Hry, Pracovní a výtvarné činnosti

Při hře dětí ve třídě učitelka dbá, aby si hrály klidně, předchází konfliktům, na umývárnách děti nestříkají a nerozlévají vodu, při chůzi po schodech se děti nestrkají, chodí klidně, mladší děti se drží zábradlí.

Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitelky mateřské školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

  

7.2. První pomoc a ošetření

Učitelky nepodávají dětem žádné léky.

 Do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí (pozor na nachlazení či jiné infekční onemocnění).

Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni a vyzvednou si dítě z mateřské školy co nejdříve.

Při zjištění nebo důvodném podezření z infekčního onemocnění (včetně vší) budou neprodleně informováni zákonní zástupci dítěte a dítě bude do jejich příchodu odděleno od ostatních dětí (při zajištění všech podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti, tj. především dozoru), aby nedošlo k šíření infekce. Mateřská škola postupuje podle pokynů KHS.

 

V případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti zajistit i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Učitelka je zodpovědná za provedení záznamu úrazu do Knihy úrazů, která se je v ředitelně.

Učitelka okamžitě (telefonicky) ohlásí událost vedení školy. V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc.

Ředitelka školy, které byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

 

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou. Jedná se o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

 

Ředitelka mateřské školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.

Lékárnička první pomoci je umístěna v herně mateřské školy.

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc. V nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.

  

Zaměstnanci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Učitelky i zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti.

  

7.3. Zamykání budovy

Budova mateřské školy je zamykána k zajištění bezpečnosti dětí a prevence ztrát v budově, zpravidla v době od 8:15 do 12:15 hodin, od 12:30 do 14:15. Kdokoliv přijde do MŠ, musí použít zvonku.

  

7.4. Pojištění

Děti v Mateřské škole Dolní Stakory jsou pojištěny při úrazu u pojišťovny Kooperativa.

V případě úrazu dítěte zákonný zástupce obdrží od ředitelky vyplněný formulář k čerpání pojistné události. Toto pojištění je platné pro všechny akce, které škola pořádá.

 

8. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelky mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

 

Děti jsou chráněny učiteli v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy.

 

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli a mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí.

  

Na základě společně vytvořených pravidel jsou děti vedeny k tomu, že si navzájem neubližujeme, jsme k sobě ohleduplní, pomáháme si, máme stejná práva. Učíme se udržovat pořádek a pečovat o prostředí, kde je nám dobře. Etika a mravní výchova se prolíná všemi činnostmi.

 

Ve vnějších i vnitřních prostorách školy je zakázáno kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek.

9. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy, zapojují se do jednoduchých úklidových prací ve třídě i na školní zahradě. S hračkami a pomůckami zacházejí šetrně, půjčují si je, neodnášejí je z mateřské školy, úmyslně je neničí. V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte), hledáno nejvhodnější řešení, v krajním případě požadována oprava v co nejkratším termínu.

 

Rodičům doporučujeme, aby sledovali nástěnky nebo webové stránky, kde se dozvědí, co škola pro děti připravuje.

Žádáme rodiče, aby svá přání, připomínky nebo stížnosti s důvěrou oznámili učitelkám nebo ředitelce k řešení, aby život v mateřské škole byl v souladu s přáním dětí a jejich rodičů, o což se celý kolektiv zaměstnanců mateřské školy snaží.

 

10. Ochrana osobních údajů ve škole – GDPR

10. 1. Organizace výchovy a vzdělávání je spojena se zpracováním osobních údajů

Mateřská škola Dolní Stakory (dále jen „Škola“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, žáků a dalších subjektů Školy. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Škole zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování však Škola provádí jen výjimečně.

Škola respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Škola zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných v zájmu Školy, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Škola zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Škola pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Školy, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.

Na Školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

datové schránky: qre6icm, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: Skolkastakory@volny.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Mateřská škola Dolní Stakory, čp. 48, příspěvková organizace, 293 01 Mladá Boleslav nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Mateřská škola Dolní Stakory, čp. 48, příspěvková organizace, 293 01 Mladá Boleslav.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Školu obracet za účelem uplatnění práva:

- na přístup k osobním údajům,

- na opravu osobních údajů,

- na výmaz osobních údajů,

- na omezení zpracování osobních údajů,

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

- na přenositelnost údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

10. 2. Ochrana osobnosti ve škole

- učitelé mají povinnost zachovávat mlčenlivost v rámci ochrany osobních údajů

- zákonní zástupci mají právo na přístup k osobním údajům

- zákonní zástupci, zaměstnanci dávají souhlas se zpracováním osobních údajů

- zákaz pořizování zvukových a obrazových záznamů osob bez jejich svolení

10. 2. 1. osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

            - školní matrika

            - doklady o přijímání dětí ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování

            - třídní kniha

            - záznamy z pedagogických rad

            - kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, popř. lékařské posudky

10. 2. 2. osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

            - podněty pro jednání s OSPOD, přestupkové komise

            - podklady dětí pro vyšetření v PPP

            - hlášení trestných činů, neomluvená absence

- údaje o zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovacích akcích

10. 2. 3. osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

            - seznamy dětí na mimoškolních akcích

            - seznamy dětí na soutěžích

            - jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy

            - kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte)

            - fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu o mateřskou školu

            - zveřejnění výtvarných a obdobných děl dětí na výstavách a přehlídkách

  

11.  Závěrečné ustanovení

Seznámení se školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce

dítěte) a zaměstnance školy.

 

Školní řád byl projednán a schválen na pedagogické poradě dne 31. 8. 2020,

nabývá účinnosti 1. 9. 2020.

                                                           

Bc.Jitka Mačenková,

ředitelka MŠ Dolní Stakory, příspěvková organizace

 

Dne 31.8. 2020, Dolní Stakory

 

Dodatek č. 1

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

                                           DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Přijímání dětí do mateřské školy je v kompetenci ředitele školy.

Je dána zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon §34 odst. 3. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání

(§ 34odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

Přednostně jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu v obvodu školy, a to do výše stanovené kapacity počtu dětí uvedené ve školském rejstříku. Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí, bude ředitelka školy rozhodovat podle kritérií:

 

- děti k pravidelné celodenní docházce, které dosáhly věku 5 let k 31. 8. 2020:     20 bodů

- děti k pravidelné celodenní docházce, které dosáhly věku 4 let k 31. 8. 2020

a s místem trvalého pobytu na území obce, která školu zřizuje (Dolní Stakory):    15 bodů

- děti k pravidelné celodenní docházce, které dosáhly věku 3 let k 31. 8. 2020

a s místem trvalého pobytu na území obce, která školu zřizuje (Dolní Stakory):   10 bodů

- děti k pravidelné celodenní docházce, které dosáhly věku 2 let k 31. 8. 2020

a s místem trvalého pobytu na území obce, která školu zřizuje (Dolní Stakory):   5 bodů

- děti s místem trvalého pobytu mimo území obce:                                                 5 bodů

                                                                                    

 

Pořadí přijatých dětí bude určeno bodovým ohodnocením. V případě shodného počtu bodů rozhoduje délka pobytu (celodenní docházka).

 

  • Podmínkou pro přijetí dítěte je povinné přeočkování - § 50 zákona č. 258/ 2000 Sb.

(potvrzení provede pediatr: „Příloha k žádosti o přijetí dítěte do MŠ“), uvedená ustanovení se netýká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

  • O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitel mateřské školy na základě

písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

 

  • Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 

  • Ředitel mateřské školy může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální a zdravotní situace (může se jednat např. o dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitel/ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.

 

Děti se přijímají do počtu kapacity stanovené v rejstříku škol.

 

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2020/21 bude uveřejněn na veřejně přístupném místě, tj. na internetových stránkách MŠ, na hlavních dveří MŠ po dobu 15 dnů od vyvěšení.

 

Rozhodnutí o přijetídítěte (případně o nepřijetí dítěte) k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům předáno osobně.

 

 V Dolních Stakorech dne 14. 4. 2020

 Bc. Jitka Mačenková                                                                    

ředitelka Mateřské školy Dolní Stakory

                                                                                                              

 Dodatek č. 2 ke školnímu řádu – ponížení školného ve šk.roce 2020

 

Z rozhodnutí ředitelky a se souhlasem zřizovatele Mateřské školy Dolní Stakory byla úplata za školní vzdělávání (v období březen – červen 2020) ponížena na 1/2 platbu, tj. z původní ceny 550 Kč - na 275 Kč.  Důvodem ponížení školného byla půldenní docházka dětí do MŠ. Zákonní zástupci na obávanou situaci ohledně infekčního onemocnění COVID-19 reagovali právě zkrácenou (1/2 denní) docházkou dětí do MŠ (nebo úplnou absencí). Úplata za vzdělávání v letních měsících viz Školní řád, bod 6.9.

  

Dodatek č. 3 ke školnímu řádu ze dne 31.8. 2020

Z rozhodnutí ředitele 6. ZŠ v Mladé Boleslavi je od 1.9. 2020 zvýšenacena za oběd pro 1dítě na 23 Kč (3-6 let), 26 Kč (7let).

 

Dodatek č. 4 ke školnímu řádu ze dne 27. 8. 2020

 

Dodatek se týká provozu mateřské školy, úplaty za vzdělávání vzhledem ke COVID-19 a místa vyzvednutí oběda první den nemoci dítěte.

 

 

PROVOZ ŠKOL VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

 

  • Podmínky provozu a vnitřního režimu stanoví ředitel školy.

 

  • Realizací hygienických a protiepidemických doporučení škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí a zaměstnanců.

 

1. ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ

- osobní a provozní hygiena

- skupinová distance, neshromaždování osob

- ochrana úst a nosu

(kompetence při realizaci má škola a KHS)

 

2.  PODMÍNKY PROVOZU MŠ VZHLEDEM KE COVID-19:

 

-          Mateřská škola nevpouští nemocné osoby do budovy - především s příznaky infekčního onemocnění.

-          Při vstupu do budovy MŠ je umístěn dezinfekční přípravek.

-          Osoby vstupující do budovy se zdržují v budově nejnutnější dobu. Použijí dezinfekční přípravek k ošetření rukou, nosí roušku přes dýchací cesty po celou dobu pobytu v MŠ, pokud to vyžadují mimořádná opatření MZd nebo místní KHS. Dodržují vzájemné odstupy od ostatních osob.

-          Pokud učitelka zjistí při příchodu dítěte respirační onemocnění, dítě nebude vpuštěno do třídy za podmínky, že je přítomen zákonný zástupce. V případě, že není přítomen zákonný zástupce dítěte, neprodleně tuto skutečnost učitelka oznámí zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí, převzetí a odchodu ze školy. Dítěti je poskytnuta rouška a je umístěno do izolace s dospělou osobou do doby příchodu rodiče.

-          Dětem s chronickým onemocněním, včetně alergického onemocnění je umožněn vstup do mateřské školy v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – doprovázející osoba doloží lékařské potvrzení.

-          Zaměstnanec s příznaky infekčního onemocnění je povinen školu opustit v co nejkratším možném čase s použitím roušky při podezření na nákazu virem COVID-19.

 3. MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAJISTÍ:

 

-          Mateřská škola zajistí dezinfekční přípravek, časté větrání místností, papírové ručníky v umývárnách.

-          Mateřská škola zvýší úklid vnitřních prostor – časté dezinfikování povrchů (podlahy, kliky, spínače světel, baterie u umyvadel, splachovadla apod.).

-          Zdůrazňování zásad osobní a respirační hygieny dítěti – zdůrazňuje učitelka, zákonný  zástupce. Po příchodu dítěte do třídy, je dítě povinno si umýt ruce mýdlem.

-          Škola zváží nutnost kulturních, sportovních atd. aktivit.

-          Počet dětí ve skupině – třídě nebude omezen.

-          V případě, že dojde k nakažení více jak 50 % předškolních dětí s povinnou docházkou, budou tyto děti vzdělávány distančně.

-          Děti i zaměstnanci mateřské školy nemusí nosit v budově roušky. Pokud je zaměstnanec v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu používat vlastní roušku či jinou ochranu nosu a úst

 

4. ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

 

- Pokud dojde na základě rozhodnutí KHS nebo MZd k uzavření školy, ředitelka školy stanoví maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

 

5. VYZVEDNUTÍ OBĚDA PRVNÍ DEN NEMOCI DÍTĚTE:

  • Možnost vyzvednutí oběda první den nemoci či odhlášení dítěte je v MŠ Dolní Stakory v od 11.30 hod. do 11:45 hod. do vlastních jídlonosičů.

 

V Dolních Stakorech dne 31. 8. 2020

 

 Bc.Jitka Mačenková

ředitelka Mateřské školy Dolní Stakory