Školné za listopad 2020 se snižuje

Informace pro rodiče

Vzhledem k přerušení provozu Mateřské školy Dolní Stakory z důvodu nařízené karantény, které bylo delší než 5 vyučovacích dnů,

se školné za listopad 2020 snižuje. Dny, ve kterých se děti neúčastnily předškolního vzdělávání, budou z celkové částky odečteny.Karanténa v MŠ od 18.11. - 23.11.

Z rozhodnutí Krajské hygienické stanice je Mateřská škola Dolní Stakory v karanténě.

Doba karantény je od 18.11. - 23.11.

MŠ je opět v provozu - 24.11.

 V případě změn budeme rodiče informovat na jejich osobní mailové adresy.Jak si děti užívají školkové dny

 

Vážení rodiče,

ve FOTOGALERII složka roku 2020 najdete fotografie Vašich dětí, jak si užívají svoje školkové dny.PROVOZ ŠKOLKY 2020-2021

 

 

PROVOZ ŠKOL VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

 

  • Podmínky provozu a vnitřního režimu stanoví ředitel školy.

  • Realizací hygienických a protiepidemických doporučení škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí a zaměstnanců.

1. ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ

- osobní a provozní hygiena

- skupinová distance, neshromaždování osob

- ochrana úst a nosu

(kompetence při realizaci má škola a KHS)

 

2.  PODMÍNKY PROVOZU MŠ VZHLEDEM KE COVID-19:

-          Mateřská škola nevpouští nemocné osoby do budovy - především s příznaky infekčního onemocnění.

-          Při vstupu do budovy MŠ je umístěn dezinfekční přípravek.

-          Osoby vstupující do budovy se zdržují v budově nejnutnější dobu. Použijí dezinfekční přípravek k ošetření rukou, nosí roušku přes dýchací cesty po celou dobu pobytu v MŠ, pokud to vyžadují mimořádná opatření MZd nebo místní KHS. Dodržují vzájemné odstupy od ostatních osob.

-          Pokud učitelka zjistí při příchodu dítěte respirační onemocnění, dítě nebude vpuštěno do třídy za podmínky, že je přítomen zákonný zástupce. V případě, že není přítomen zákonný zástupce dítěte, neprodleně tuto skutečnost učitelka oznámí zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí, převzetí a odchodu ze školy. Dítěti je poskytnuta rouška a je umístěno do izolace s dospělou osobou do doby příchodu rodiče.

-          Dětem s chronickým onemocněním, včetně alergického onemocnění je umožněn vstup do mateřské školy v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – doprovázející osoba doloží lékařské potvrzení.

-          Zaměstnanec s příznaky infekčního onemocnění je povinen školu opustit v co nejkratším možném čase s použitím roušky při podezření na nákazu virem COVID-19.

3. MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAJISTÍ:

 

-          Mateřská škola zajistí dezinfekční přípravek, časté větrání místností, papírové ručníky v umývárnách.

-          Mateřská škola zvýší úklid vnitřních prostor – časté dezinfikování povrchů (podlahy, kliky, spínače světel, baterie u umyvadel, splachovadla apod.).

-          Zdůrazňování zásad osobní a respirační hygieny dítěti – zdůrazňuje učitelka, zákonný  zástupce. Po příchodu dítěte do třídy, je dítě povinno si umýt ruce mýdlem.

-          Škola zváží nutnost kulturních, sportovních atd. aktivit.

-          Počet dětí ve skupině – třídě nebude omezen.

-          V případě, že dojde k nakažení více jak 50 % předškolních dětí s povinnou docházkou, budou tyto děti vzdělávány distančně.

-          Děti i zaměstnanci mateřské školy nemusí nosit v budově roušky. Pokud je zaměstnanec v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu používat vlastní roušku či jinou ochranu nosu a úst

4. ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

- Pokud dojde na základě rozhodnutí KHS nebo MZd k uzavření školy, ředitelka školy stanoví maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

5. VYZVEDNUTÍ OBĚDA PRVNÍ DEN NEMOCI DÍTĚTE:

  • Možnost vyzvednutí oběda první den nemoci či odhlášení dítěte je v MŠ Dolní Stakory v od 11.30 hod. do 11:45 hod. do vlastních jídlonosičů.