OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY DNE 18.5.2020

DNE: 18.5. 2020

OMEZENÝ PROVOZ: 6.30 – 12.30

V případě, že se rozhodnete navštěvovat mateřskou školu, je nutné dodržovat tyto zásady:

 Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.

 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce.
 • Při vstupu předat vyplněné čestné prohlášení (ke stažení na stránkách školy nebo přímo v MŠ).
 • Dezinfikovat si ruce při vstupu do prostor MŠ.
 • Vybavit dítě oblečením na pobyt ven/pamatovat na možné teplotní výkyvy

/ uložit na místo dítěte sterilní roušku v igelitovém sáčku/.

 • Řídit se pokyny učitelek a dodržovat je.

Děti ve třídě jsou bez roušek.

 

 

PRAVIDLA PROVOZU MŠ DO KONCE ŠK.ROKU

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy

Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.

 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ – zahrada MŠ.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem.
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří..)

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 •  Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.

Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování

 • Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Základní pravidla pro provádění úklidu

 • Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor.
 • Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).
 • Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. 
 • O zpřísněných podmínkách úklidu musí být poučen úklidový personál. 

 Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka toto prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

O této povinnosti by měli být zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

 

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vzniká povinnost nosit roušky, popř. jinou ochranu nosu a úst, občanům České republiky, a to i po dobu jejich výkonu práce (pokud místo práce není v místě trvalého bydliště). Výjimka je stanovena pro učitele v mateřské škole.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Formulář ke stažení a vytisknutí:

Cestne-prohlaseni_formular

 

 

 

Snížení školného v době omezení provozu

Snizeni-skolneho

Uzavření školky od 17.3.2020 do odvolání

Page1

Omlouvání dětí do 7:30 hodin. DĚKUJEME

Budik