Nový ŠKOLNÍ ČASOPIS

Klikni na mě a užij si Školní časopis!

Hrajeme si na zahradníky

Do naší školní zahrady jsme si pořídili vyvýšený záhon. Začali jsme pěstovat salát, ředkvičky a hrášek.

Hrajeme si na dopravním hřišti

Návštěva ZŠ Horní Stakory

Návštěva Základní školy v Horních Stakorách se velmi vydařila. Podařilo se nám navázat spolupráci s dětmi a paní učitelkou z 1.třídy. Slíbily, že nás brzy přijdou navštívit. Ukážeme jim naši třídu s hračkami a zahradu    s pirátskou lodí.

Těšíme se na naše nové kamarády :-)


 
 
 
 
 
 
 

Veselé fotografie z Masopustu

Již naše tradiční školková akce :-)

GDPR - testování

ke stažení  ZDE

Provoz školky ve šk.roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19

PROVOZ ŠKOL VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 

  • Podmínky provozu a vnitřního režimu stanoví ředitel školy.
  • Realizací hygienických a protiepidemických doporučení škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí a zaměstnanců.

1. ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ

- osobní a provozní hygiena

- skupinová distance, neshromaždování osob

- ochrana úst a nosu

(kompetence při realizaci má škola a KHS)

 2.  PODMÍNKY PROVOZU MŠ VZHLEDEM KE COVID-19:

-          Mateřská škola nevpouští nemocné osoby do budovy - především s příznaky infekčního onemocnění.

-          Při vstupu do budovy MŠ je umístěn dezinfekční přípravek.

-          Osoby vstupující do budovy se zdržují v budově nejnutnější dobu. Použijí dezinfekční přípravek k ošetření rukou, nosí roušku přes dýchací cesty po celou dobu pobytu v MŠ, pokud to vyžadují mimořádná opatření MZd nebo místní KHS. Dodržují vzájemné odstupy od ostatních osob.

-          Pokud učitelka zjistí při příchodu dítěte respirační onemocnění, dítě nebude vpuštěno do třídy za podmínky, že je přítomen zákonný zástupce. V případě, že není přítomen zákonný zástupce dítěte, neprodleně tuto skutečnost učitelka oznámí zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí, převzetí a odchodu ze školy. Dítěti je poskytnuta rouška a je umístěno do izolace s dospělou osobou do doby příchodu rodiče.

-          Dětem s chronickým onemocněním, včetně alergického onemocnění je umožněn vstup do mateřské školy v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – doprovázející osoba doloží lékařské potvrzení.

-          Zaměstnanec s příznaky infekčního onemocnění je povinen školu opustit v co nejkratším možném čase s použitím roušky při podezření na nákazu virem COVID-19.

3. MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAJISTÍ:

 -          Mateřská škola zajistí dezinfekční přípravek, časté větrání místností, papírové ručníky v umývárnách.

-          Mateřská škola zvýší úklid vnitřních prostor – časté dezinfikování povrchů (podlahy, kliky, spínače světel, baterie u umyvadel, splachovadla apod.).

-          Zdůrazňování zásad osobní a respirační hygieny dítěti – zdůrazňuje učitelka, zákonný  zástupce. Po příchodu dítěte do třídy, je dítě povinno si umýt ruce mýdlem.

-          Škola zváží nutnost kulturních, sportovních atd. aktivit.

-          Počet dětí ve skupině – třídě nebude omezen.

-          V případě, že dojde k nakažení více jak 50 % předškolních dětí s povinnou docházkou, budou tyto děti vzdělávány distančně.

-          Děti i zaměstnanci mateřské školy nemusí nosit v budově roušky. Pokud je zaměstnanec v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu používat vlastní roušku či jinou ochranu nosu a úst

4. ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

- Pokud dojde na základě rozhodnutí KHS nebo MZd k uzavření školy, ředitelka školy stanoví maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

5. VYZVEDNUTÍ OBĚDA PRVNÍ DEN NEMOCI DÍTĚTE:

  • Možnost vyzvednutí oběda první den nemoci či odhlášení dítěte je v MŠ Dolní Stakory v od 11.30 hod. do 11:45 hod. do vlastních jídlonosičů.

To jsme my

Kontaktujte nás

!ULICE

!PSC !MESTO

E: !EMAIL

T: !TELEFON

Textový box III