Projekt Šablony OP JAK je spolufinancován EU

 

 

Digitalizace školy

Se Sokolem do života

 

  

Projekty

Šablony pro Stakory

Projekt

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_20_080

Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Šablony pro Stakory

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

 

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2021

Skutečné datum zahájení:

Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 22,00

Číslo aktivity: 3.I/10

Název aktivity: Projektový den mimo školu

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků

v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude

probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Projektovou výuku dále charakterizuje:

- důraz na aktivizační metody výuky;

- zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;

- rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky;

- důraz na praktickou využitelnost poznatků.

Číslo aktivity: 3.I/11

Název aktivity: Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči

dětí v MŠ

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a

informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.

Číslo aktivity: 3.I/6

Název aktivity: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv.

 

Popis realizace aktivity: Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol v rozvoji

kompetencí pro podporu individuálního přístupu k dětem, ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově heterogenní skupiny dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

 

Číslo aktivity: 3.I/8b

Název aktivity: Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 48 hodin/48 týdnů.

 

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků

v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání. Pedagogové dodržují zásady předškolního vzdělávání stanovené RVP PV.

 

Číslo aktivity: 3.I/9

Název aktivity: Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků

v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude

probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí spadajících do jednoho z následujících tří témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení.

Projektovou výuku dále charakterizuje:

- důraz na aktivizační metody;

- zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;

- rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky;

- důraz na praktickou využitelnost poznatků.

Projekty

Projekty

To jsme my

Kontaktujte nás

!ULICE

!PSC !MESTO

E: !EMAIL

T: !TELEFON

Textový box III